Home고객센터공지사항
 
작성일 : 20-11-25 07:57
오늘의 명언
 글쓴이 : 관리자
조회 : 4,417  

                                                            가을은 우리가 무엇을 이루었는지

                                                                   이루지 못한게 무엇인지,

                                                        그리고 내년에는 무엇을 하고 싶은 지를

                                                              생각해볼 만한 완벽한 시간이다.


                                                                           -작자 미상-